2.§ Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 10:30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ar Balvu novada domes  2018.gada 25.oktobra lēmumu apstiprinātā nolikuma ”Par Balvu novada Domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 49.1.apakšpunktu, kurš paredz, ka Atzinības rakstu piešķir ar Domes lēmumu un ņemot vērā Balvu novada Domei iesūtīto iesniegumu, kurā tiek ierosināts apbalvot ar domes Atzinības rakstu p/a “San-tex” direktoru, 2021.gada 17.jūnija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

            Piešķirt Balvu novada Domes Atzinības rakstu Balvu novada pašvaldības aģentūras “San-tex” direktoram ULDIM SPRUDZĀNAM par ilggadēju un profesionālu darbu Balvu novada pašvaldības aģentūrā “San-tex” un nozīmīgu ieguldījumu Balvu pilsētvides veidošanā, labiekārtošanā un attīstībā.