3.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” publiskā pārskata apstiprināšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 11:18

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, Publisko aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūra nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu un nosaka tā saturu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2., 4. un 16.punktu, kas nosaka gada publisko pārskatu saturu un kārtību, kādā aģentūra sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” 2020.gada  publisko pārskatu (pielikums).

Pielikums

Pielikums