4.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras SAN-TEX” direktora apstiprināšanu.

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:04

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, Publisko aģentūru likuma 21.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem gadiem, un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktora amata pretendentu atlases komisijas 2021.gada 14.jūnija sēdes lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktora amata pretendentu novērtēšanu un lēmuma pieņemšanu - konkursa otro kārtu” (protokols Nr.3, 2.§), 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt E. S, personas kods ****-****, Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktora amatā uz 5 gadiem ar 2021.gada 29.jūniju.