9.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A Bērzpils pagastā, Balvu novadā.

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:09

Izskatot A.A, personas kods **** - ****, adrese ****, 2021.gada 10.jūnija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, kā arī ņemot vērā, ka zemes vienība   Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0109 pirms iznomāšanas atradās A.A pastāvīgā lietošanā, saskaņā ar Bērzpils pagasta TDP 1992.gada 14.aprīļa lēmumu, zemes lietošanas tiesības A. A izbeigtas ar Balvu novada Domes  2011.gada 9.jūnija lēmumu, 2011.gada 7.jūlijā ar A. A noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 188, kurš ir spēkā līdz 2021.gada 1.jūlijam, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pagarināt 2011.gada 7.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.188 ar A.A par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0109, 0,5825 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,3825 ha, zem ēkām un pagalmiem – 0,2 ha), nomu, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.
  2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
  3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums