11.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B Vīksnas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:44

Izskatot J.B, personas kods **** - ****, adrese ****, 2021.gada 1.marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 56.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību;  6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40.punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; un Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, kā arī, ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 26.aprīļa Atskaiti un 2021.gada 15.marta Balvu novada pašvaldības Zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§), un to, ka 2011.gada 19.septembrī  ar Juri Barsovu noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 80, kurš ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2011.gada 19.septembrī  noslēgto zemes nomas līgumu Nr.80 ar J.B par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0046, 5,0 ha platībā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 6 (sešiem) gadiem.

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 466,00 (četri simti sešdesmit seši euro, 00 centi), bez PVN, gadā. Nomas maksu sastāda sertificēta vērtētāja noteiktā nomas maksa EUR 451,00 (četri simti piecdesmit viens euro, 00 centi) un sertificēta vērtētāja atlīdzība EUR 15,00 (piecpadsmit euro,00 centi).

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums