12.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Narvesen Baltija” Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:47

Izskatot SIA “Narvesen Baltija”, reģistrācijas numurs 40003365783, adrese Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, 2021.gada 4.jūnija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 6.punktu, kas nosaka, nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu 7.punktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, ņemot vērā, ka 2011.gada 20.jūnijā  ar SIA “Narvesen Baltija” noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 47, kurš ir spēkā līdz 2021.gada 1.jūlijam, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2011.gada 20.jūnijā  noslēgto zemes nomas līgumu Nr.47 ar SIA “Narvesen Baltija” par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Brīvības ielā 64A, Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0273, 20 m2 platībā, iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem.

2.  Zemes nomas maksu noteikt ar Balvu novada Domes lēmumu pēc sertificēta vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietas saņemšanas.

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums