14.§ Par privātpersonai piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:54

Izskatot I.S , personas kods **** - ****, adrese ****, 2021.gada 25.maija iesniegumu ar lūgumu atļaut apvienot vienā zemes vienībā divas zemes vienības, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 4.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja  tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut apvienot Balvu novada  Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Jāņkalni” ar kadastra numuru 3848 004 0003 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0003 20,00 ha platībā, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 006 0057 6.6 ha platībā, veidojot jaunu zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0085.

2. Jaunizveidoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  3848 005 0085 saglabāt  nekustamā īpašuma “Jāņkalni” ar kadastra numuru 3848 004 0003  sastāvā.

3.  Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0085 noteikt zemes lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0085 un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi "Jāņkalni", Lazdukalns, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4501.

5.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).