15.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 12:55

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļās 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemesgrāmatu likuma 41.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemesgrāmatu nodalījumā, izmantojot citu valsts informācijas sistēmu tiešsaistē saņemtu paziņojumu, precizē dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējo platību, ja platības izmaiņas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu neietekmē dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu un ja tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Precizēt Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma:
    • dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2502 (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001 002) platību no 30,11 m2 uz 29,30 m2.
    • dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2501 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 019) platību no 32,90 m2 uz 32,80 m2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim