17.§ Par mežaudžu atzīšanu grāmatvedības bilancē daudzuma vienībās.

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:01

A.Kindzuls ziņo par sagatavoto lēmuma projektu.

Deputātiem iebildumu nav.

Sēdes vadītājs A.Pušpurs aicina apstiprināt iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 50.punktu, kas nosaka, ka līdz šo noteikumu 47. punktā minētajai ilgtermiņa ieguldījuma novērtēšanai vai vērtības apstiprināšanai aktīvu uzskaiti nodrošina daudzuma vienībās, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atzīt Balvu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē mežaudzes daudzuma vienībās, saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei veikt nepieciešamās darbības mežaudžu atzīšanai grāmatvedības bilancē.
  3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums