18.§ Par zemes vienību izslēgšanu no Balvu novada pašvaldības grāmatvedības bilances

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:03

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, ņemot vērā to, ka uz zemes vienības  Kalna ielā 44, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, esošās ēkas dzīvokļiem atvērti jauni zemesgrāmatas nodalījumi un ēkā esošie dzīvokļi nav Balvu novada pašvaldības īpašumā, un uz zemes vienības  “Grantiņi”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, esošās ēkas dzīvokļiem atvērti jauni zemesgrāmatas nodalījumi un ēkā esošie dzīvokļi nav Balvu novada pašvaldības īpašumā, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

  1. Izslēgt no Balvu novada pašvaldības grāmatvedības bilances zemes vienību Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0151, 1,0 ha platībā.
  2. Izslēgt no Balvu novada pašvaldības grāmatvedības bilances zemes vienību Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0093, 0,28 ha platībā.
  3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei veikt nepieciešamās darbības zemes vienības izslēgšanai no grāmatvedības bilances.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.