21.§ Par Balvu novada Domes 2021.gada 27.maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” atcelšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:13

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,  2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1.Atcelt Balvu novada Domes 2021.gada 27.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.17  Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” (sēdes protokols Nr.8, 28.§).

2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).