25.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Zentas”, “Brieževas”, “Caunas 2”, “Plūmes 1” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:26

Izskatot SIA „AMETRS”, reģ.nr.42403021417, sertificētas zemes ierīkotājas Līgas Romančukas, sert. Nr. AA0172 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2021-05-26 15:45:23, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Brieževas” (kadastra numurs 3848 003 0043, kadastra apzīmējums 3848 003 0043), “Caunas 2” (kadastra numurs 3848 0030049, kadastra apzīmējums 3848 003 0106), “Plūmes 1” (kadastra numurs 3848 003 0055, kadastra apzīmējums 3848 003 0108), “Zentas”  (kadastra numurs 3848 003 0012, kadastra apzīmējums 3848 003 0012) Bērzkalnes pag., Balvu nov., īpašnieks SIA “MYRTILLUS”,  reģ.nr. 41203020212, Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, pilnvarotā persona Jāzeps Deglis, kurā paredzēts sadalīt īpašumu divās zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām nosaukumus un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1. punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 17.jūnija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt SIA „AMETRS”, reģ.nr.42403021417 sertificētās zemes ierīkotājas Līgas Romančukas, sert. Nr. AA0172 iesniegto, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2021-04-07 14:32:40, Zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Brieževas” (kadastra numurs 3848 003 0043, kadastra apzīmējums 3848 003 0043), “Caunas 2” (kadastra numurs 3848 0030049, kadastra apzīmējums 3848 003 0106), “Plūmes 1” (kadastra numurs 3848 003 0055, kadastra apzīmējums 3848 003 0108), “Zentas” (kadastra numurs 3848 003 0012, kadastra apzīmējums 3848 003 0012) Bērzkalnes pag., Balvu nov., zemes robežu pārkārtošanai.
  2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0140 saglabāt nosaukumu “Zentas” un noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
  3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0141 saglabāt nosaukumu “Brieževas”, noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).