27.§ Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:45

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publisko pārskatu un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savā tīmekļvietnē, kā arī iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 4., 12. un 16.punktu, kas nosaka gada publisko pārskatu saturu un kārtību, kādā pašvaldības sagatavo un apstiprina gada publisko pārskatu, 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu (pielikumā).
  2. Uzdot Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļai Balvu novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums