28.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Aivaram Kindzulam.

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:48

Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura no 1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes, priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju; 2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

un ņemot vērā bijušā Bērzpils pagasta padomes priekšsēdētāja Aivara Kindzula 2021.gada 10.jūnija iesniegumu (reģistrēts 10.06.2021, Nr. BNP/2021/3.6.3/908/S) un tam pievienoto dokumentu (Latvijas Nacionālā Arhīva Alūksnes zonālā valsts arhīva izsniegto   2021.gada 30.marta Arhīva izziņu Nr.AZVA-6.2.2./3219, kurā ir redzams, ka A.Kindzuls ievēlēts par Balvu rajona Bērzpils pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieku 1994.gada 9.jūnijā, par Balvu rajona Bērzpils pagasta padomes priekšsēdētāju 1996.gada 30.aprīlī, 1997.gada 17.martā, 2001.gada 20.martā, 2005.gada 24.martā līdz 2009.gada 16.jūnijam un atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu, 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Aivars Kindzuls, Balvu novada Dome NOLEMJ:Balvu novada Dome NOLEMJ:Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajam Bērzpils pagasta padomes priekšsēdētājam Aivaram Kindzulam, personas kods 290461-11961, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot ar 2021.gada 1.jūliju.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.