31.§ Par aizņēmumu projekta “Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana Balvos” īstenošanai

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:52

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid – 19  izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.punktu, kas nosaka, ka viens no kritērijiem ir  pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai, un Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārējo noteikumu 20.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Balvu novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna 2018. – 2024.gadam Vidējā termiņa 3.prioritātes „Veselīga vide ar atbilstošu infrastruktūru”, 11.Rīcības virziena „Transporta infrastruktūra un mobilitāte”, projektu Nr.125 „Balvu pilsētas ielu satiksmes drošības  programmas ieviešana ”, 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2021.gadā EUR 282 363 (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro 0 centu ) uz 15 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam projekta “Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana Balvos” realizācijai, saskaņā ar 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid – 19  izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.punktu – pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai.
  2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2022.gada marta līdz 2036.gada decembrim (ieskaitot).
  3. Nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no projekta izmaksām EUR 49 829,76 (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro, 76 centi) no pašvaldības 2021.gada budžeta.
  4. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
  5. Iesniegt šo lēmumu saskaņošanai Apvienojamo Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas finanšu komisijai.
  1. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai iesniegt pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.