32.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 14:00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto),  Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, ņemot vērā 2021.gada 4.jūnija Balvu novada pašvaldības Zemes gabalu iznomāšanas un zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 5.§), 2021.gada 15.jūnija Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 7.§), kā arī Ilvara Ūzuliņa, personas kods 281178 – 12809, adrese Teātra iela 4-28, Balvi, Balvu nov., LV-4501, iesniegumu,  2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1.  Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791, 0,0683 ha platībā.

2.  Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,0683 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve) saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.  Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā bez PVN.

4.  Apstiprināt sekojošu publicējamo informāciju:

   “Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā, 0,0683 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve).

    Nosacītā nomas maksa zemes vienībai 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā bez PVN. Iznomāšanas termiņš –  6 (seši) gadi. Iznomāšanas mērķis – individuālā augļu dārza vajadzībām.

    Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 6.augusta plkst. 16.00.

    Izsole notiks Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā). 2021.gada 10.augustā plkst.11.20

    Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv  un Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 6.augusta plkst. 16.00

5.  Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6.  Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

Pielikums