33.§ Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6- 1000 m² platībā), nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 14:02

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu pašvaldībai ir
autonomā funkcija sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645  “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) un projektu “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/017/I/020, turpmāk – Projekts, plānots iznomāt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā).

Atbilstoši Noteikumu 33.punktam ir noteikts, ka komersantu, kurš nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto infrastruktūru, vai komersantu, kas veiks nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, izvēlas atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras izmantošanu nosakot tirgus cenu.

Līdz ar to ir izstrādāti Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā), nomas tiesību izsoles noteikumi atbilstoši Noteikumiem, Projektam un ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 80.punktu nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja iznomā nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes, un nomas maksas, noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomas maksu nosaka visam nomas objektam kopā atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” vērtējumam Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā) nomas maksas tirgus cena novērtēšanas brīdī ir EUR 895,90 (astoņi simti deviņdesmit pieci euro,90 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.puktu, kas nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos projektus; 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no autonomajā funkcijā ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  3.panta pirmās daļas 2 punktu , kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu: 6.1 panta pirmās un pirmās prim daļas, kas nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem un ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts; 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, un 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Rīkot Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā), nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt nomas objekta nomas maksas nosacīto sākumcenu – EUR 895,90 (astoņi simti deviņdesmit pieci euro,90 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļu 0,3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002), (t.sk. Ražošanas ēku Nr.6 –1000 m² platībā), nomas tiesību izsoles noteikumu projektu (pielikumā).

4. Uzdot nomas tiesību izsoli veikt Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums