42.§ Par nedzīvojamo telpu „Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 14:18

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 63. punktu, kas nosaka,  ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu, un ņemot vērā nedzīvojamo telpu „Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija sēdes protokols Nr.15, 6.§), 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs, Svetlana Pavlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt nedzīvojamo telpu „Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kopējo platību 27,5 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3894 004 0289 001 013, 3894 004 0289 001 014, 3894 004 0289 001 016 un 3894 004 0289 001 022) nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju A.K individuālo uzņēmumu “Kupravas aptieka”, reģistrācijas numurs 43202005271, adrese Rūpnīcas iela 4, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582.

2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nedzīvojamo telpu „Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, ar kopējo platību 27,5 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3894 004 0289 001 013, 3894 004 0289 001 014, 3894 004 0289 001 016 un 3894 004 0289 001 022), nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar A. K individuālo uzņēmumu “Kupravas aptieka”. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgt uz 10 (desmit) gadiem.

3. Noteikt nomas maksu EUR 0,61 (nulle euro, 61 centi) par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).