3.§ Par Baltinavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 10:44

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, kura paredz, ka izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs, 2021.gada 19.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Baltinavas vidusskolas nolikumu (pielikumā).