17.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 16:29

Izskatot SIA “MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs: 41203020212, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, kuru uz 2010.gada 29.septembra pilnvaras Nr.3607 pirmā izraksta Nr.3608, kas iereģistrēta Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Marinas Jakimovas aktu un apliecinājumu reģistrā, pamata pārstāv J. D., personas kods: ***, iesniegumu (reģistrēts 2021.gada 12.augustā ar Nr. BNP/2021/3.5.2/2329/SJUR) ar lūgumu sadalīt divās daļās  (33,3 ha un 2,2 ha) Balvu novada Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Zemenes” ar kadastra numuru 3878 002 0049 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049, kopplatībā 35,5 ha, neveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemes ierīcības likuma 7.pantu,.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības; 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka , ka zemes ierīcības projektu atbilstoši zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz to vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, kurai normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojuma izstrādi, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus, apkopo tos un izsniedz ierosinātājam. Ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu, 11.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā, 13.punktu, Viļakas novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļakas novadā”, Viļakas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012 “Par Viļakas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Balvu novada Susāju pagasta nekustamā īpašuma “Zemenes” ar kadastra numuru 3878 002 0049 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049, kopplatībā 35,5 ha, neveidojot jaunu nekustamo īpašumu un ievērojot spēkā esošo teritorijas plānojumu.

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, saskaņā ar Pielikumu.

3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Balvu novada pašvaldībā.

4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums