19.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 16:25

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6. punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 7. Punktu, kas nosaka, apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, 17. punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 28 euro), kā arī O. H., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1.Slēgt zemes nomas līgumu ar O. H. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034, 0,2826 ha platībā, iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar izkopējumu no Viļakas pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 28,00 euro gadā.

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu ar O.H., 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums