20.§ Par zemes nomas maksas noteikšanu D. K. Baltinavas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15 Septembris 2021 15:42

Izskatot D. K., personas kods: ***, adrese: ***, 2021.gada 15.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību;  6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40.punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; ņemot vērā sertificētā vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 12.jūlija atskaiti,  un 2021.gada 22.jūlija Balvu novada Domes lēmumu “Par zemes nomas līguma pagarināšanu D. K. Baltinavas pagastā, Balvu novadā” (sēdes protokols Nr.5, 67.§), 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0330, 1,5 ha platībā,  EUR 122,65 (viens simts divdesmit divi euro, 65 centi) gadā, bez PVN.

2. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0691, 1,5 ha platībā,  EUR  133,10 (viens simts trīsdesmit trīs euro, 10 centi) gadā, bez PVN.

3. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0693, 0,5 ha platībā,  EUR 47,30 (četrdesmit septiņi euro, 30 centi) gadā, bez PVN.

4. Nomnieks iznomātājam pirms vienošanās par līguma grozījumiem parakstīšanas kompensē izdevumus par pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA  “Dzieti” pakalpojumiem par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0330 (1,5 ha), Nr. 3844 003 0691 (1,5 ha) un 3844 003 0693 (0,5 ha) novērtēšanu EUR 319,44 (trīs simti deviņpadsmit euro un 44 centi) apmērā, samaksas summu ieskaitot Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā.

5. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601).

Pielikums