21.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Brīdīši” Baltinavas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 16:27

Izskatot G. L., personas kods: ***, adrese: ***, 2021.gada 7.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību;  6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40.punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 12.jūlija atskaiti,  2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2016.gada 17.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu ar ZS “Brīdīši” par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0132, 2,6 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0165 0,2 ha platībā, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Baltinavas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

Zemes nomas līgumu pagarināt uz 6 (sešiem) gadiem

2. Nomnieks iznomātājam pirms vienošanās par līguma grozījumiem parakstīšanas kompensē izdevumus par pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA  “Dzieti” pakalpojumiem par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 004 0132 (2,6 ha) un Nr. 3844 004 0165 (0,2 ha) novērtēšanu EUR 212,96 (divi simti divpadsmit euro un 96 centi) apmērā, samaksas summu ieskaitot Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā.

3. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0132 2,6 ha platībā, EUR 251,35 (divi simti piecdesmit viens euro, 35 centi) gadā, bez PVN.

4. Noteikt zemes nomas maksu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0165 0,2 ha platībā,  EUR 22,00 (divdesmit divi euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

5. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV‑4601).

Pielikums