23.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 16:28

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6. punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 29.3. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomnieku var nenoskaidrot rakstiskā vai mutiskā izsolē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, saskaņā ar Viļakas novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 “Par neapbūvēta Viļakas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”, kā arī L. C., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu,  2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. C. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu Viļakā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 380m2 platībā, iznomāšanu sakņu (ģimenes) dārzu vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Viļakas pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 (seši) gadiem.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi). Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai slēgts zemes nomas līgumu ar L.C. 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums