37.§ Par zemes nomu M. B. Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 12:17

Izskatot M. B., personas kods: ***, adrese: ***, 2021.gada 19.jūlija iesniegumu par zemes nomu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.3.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts: neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 30.3. punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 29.3. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu), 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. B. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0110, 85 m2 platībā, iznomāšanu sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 (pieciem) gadiem.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).