45.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15 Septembris 2021 15:41

Izskatot L. P., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu par zemes vienības iegādi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam.; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;  2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0114 divās zemes vienībās, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa:
  • Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183;
  • Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0184.

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183 – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3.  Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0184 – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4.  Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183 atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu.

5. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “ Zosulu parks”.

6. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0184, 0,68 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma “Zosulu māja”, ar kadastra numuru 3850 008 0114, sastāvā.

7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0184 un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi “Zosulu māja”, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576.

8. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Zosulu parks”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0183, 1,32 ha platībā.

9. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 5.punktā minētā  nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada  pašvaldības vārda. 

10. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.

11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

12. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums