46.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā sadali, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 13:44

Izskatot J. B., personas kods:  ***, adrese: ***, iesniegumu par zemes vienības iegādi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai; 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 15.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Viļakā ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0183 divās zemes vienībās, saskaņā ar izkopējumu no Viļakas pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama  sastāvdaļa:

            1.1. Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 18485 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0047;

            1.2. Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 1300 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0048.

  1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0048 atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu.

3.  Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0047 – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4.  Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0048 – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

5. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0048 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt adresi Baznīcas iela 1B, Viļaka, Balvu nov., LV-4583.

6. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0047, 18485 m2 platībā saglabāt nekustamā īpašuma Balvu iela 37B, ar kadastra numuru 3815 001 0183, sastāvā.

7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0047 un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi Balvu iela 37B, Viļaka, Balvu nov., LV-4583.

8. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Baznīcas iela 1B, Viļakā, Balvu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0048, 1300 m2 platībā.

9. Uzdot Balvu novada administrācijai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 5.punktā minētā  nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada  pašvaldības vārda. 

10. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.

11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

12. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).