55.§ Par nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 14:23

Izskatot G. I., personas kods: ***, adrese: ***, 2021.gada 22.jūlija iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, reģistrēšanai zemesgrāmatā, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kurš nosaka, ka, tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";  likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta, ceturto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības un astoto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašnieki par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro; ņemot vērā, ka dzīvojamajā mājā “Čāgu māja” Vīksnas pagastā ir trīs dzīvokļi, kas privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pārkārtot Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3894 008 0068, 3894 008 0064 un 3894 008 0060 robežas saskaņā ar izkopējumu Vīksnas pagasta kadastra kartes (pielikums).
  2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā ar kadastra numuru 3894 008 0064, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 008 0064, 1,5 ha platībā.
  3. Noteikt, ka dzīvokļu īpašnieki vai viņu mantinieki sedz izmaksas, kas saistītas ar zemes vienības iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
  4. Pēc nekustamā īpašuma “Čāgu mājas”, Vīksnas pagasts, Balvu novads, reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda, nodot zemi īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas “Čāgu mājas” dzīvokļu īpašniekiem vai viņu mantiniekiem
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).