57.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 14:24

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai,  2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 58,30 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0542 001 002) un kopīpašuma 583/1107 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0542 001) un  zemes atbilstoši domājamām daļām  0,093 ha platībā (kadastra apzīmējums  3858 006 0542), palīgēkas –šķūņa, atbilstoši domājamām daļām 2,32 m2  (kadastra apzīmējums 3858 006 0542  002).

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4501.