60.§ Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 09:01

Izskatot Zemnieku saimniecības “ALDEMI”, Reģ. Nr. 43201016526, juridiskā adrese: “Aldemi”, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV – 4586, 2020.gada 27.novembra iesniegumu par zemes vienības atsavināšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu “zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1. daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi”, 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 002 0281, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0281, platībā 1,80 ha, saskaņā ar izkopējumu no Medņevas pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada  pašvaldības vārda.

3.Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums