61.§ Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Kumelīšu lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 09:00

Izskatot Ļ. J., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu par zemes vienības iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kur teikts, ka „apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

  1. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3848 004 0278 zemes vienību 1,0920 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0278, veidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kumelīšu lauks”.
  2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0317, 2,1 ha platībā, saglabāt nekustamā īpašuma “Kumelītes” sastāvā.

3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „ Kumelīšu lauks”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0278, 1,0920 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 4.punktā minētā  nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada  pašvaldības vārda. 

5. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums