64.§ Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:59

Izskatot Zemnieku saimniecības “Rubuļova”, Reģ.Nr.42401019348, juridiskā adrese: “Aldemi”, Semenova, Medņevas pag., Balvu nov., LV4586, 2020.gada 27.novembra iesniegumu par zemes vienības atsavināšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam.; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības sasitošajos noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0373, platībā 1,24 ha, kas atrodas Medņevas pagastā, Balvu novadā.

2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3870 002 0373, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0373, platībā 1,24 ha, saskaņā ar izkopējumu no Medņevas pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada  pašvaldības vārda.

4. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un izstrādāt izsoles noteikumus.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums