68.§ Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” izveidošanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 14:42

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kur noteikts, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, un ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.panta otro daļu, kura paredz, ka pastarpinātās pārvaldes iestādes reorganizē apvienojot tās, rezultātā uz to bāzes veidojot jaunu iestādi, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apvienot apvienojamās Balvu novada pašvaldības (adrese Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501; reģ. Nr. 900091156220) administrācijas nodaļu “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” ar iestādi “Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs” (adrese Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570; reģ. Nr. 40900022113), izveidojot jaunu Balvu novada pašvaldības iestādi “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”.
  2. Noteikt, ka “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” ir iestādes “Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs” un apvienojamās Balvu novada pašvaldības administrācijas (saistībā ar nodaļas “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darbību) mantas un saistību pārņēmējs.
  3. Noteikt Balvu novada pašvaldības iestādes „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” juridisko adresi Vidzemes ielā 2B, Balvos, Balvu nov., LV-4501.
  4. Noteikt, ka šajā lēmuma 1.punktā minēto iestāžu apvienošanās procesu pabeigt līdz 2021.gada 30.septembrim.
  5. Reģistrēt iestādi „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā ar 2021.gada 1.oktobri.
  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos.