69.§ Par Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:29

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikumu (Pielikumā).
  2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.oktobri.