70.§ Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:28

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Balvu novada Domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 14.punktu, kas nosaka, ka, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteikto, dome no deputātiem, domes struktūrvienību darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi Uzņēmējdarbības veicināšanas komisiju un  15.punktu, kas nosaka, ka komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

  1. Izveidot Balvu novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisiju.
  2. Apstiprināt Balvu novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikumu (pielikumā).