71.§ Par neuzskaitītā esošā pamatlīdzekļa transporta būves – tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu grāmatvedības bilancē

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:56

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt pamatlīdzekļu uzskaitē daudzuma vienībās transporta būvi – Sebežu tilts, kadastra apzīmējums 38740010060001, koordinātas X -331683.165, Y - 684744.649, garums 31 m, laukums 279 m2, konstrukcijas materiāls - dzelzsbetons, Rugāju pagastā, Balvu novadā, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas galvenajai grāmatvedei veikt nepieciešamās darbības transporta būves – Sebežu tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanai grāmatvedības bilancē.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada administrācijas izpilddirektoram.

Pielikums