72.§ Par nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:56

Izskatot I. K., personas kods: ***, adrese: ***, 2020.gada 7.jūlija iesniegumu Nr.ADM/2020/3-14/132/IZN un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkā (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve) samērīgi savai ēkas (būves) daļai, 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus; 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, 44.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošās ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām), kā arī, ņemot vērā Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas  2021.gada 12.augusta lēmumu (protokols Nr.5, 16.§), 2020.gada 30.jūlija Viļakas novada Domes lēmumu Nr.282 „Par Viļakas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  - “Vecozoli”, ar kadastra numuru 3892 004 0119, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” (protokols Nr.15, 17.§), un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2021.gada 5.augusta atskaiti Nr.Z – 21/357, kā arī, ņemot vērā 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt I. K., personas kods: ***, nekustamo īpašumu “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3892 004 0119, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0119, platībā 2,6 ha, saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR 5094,00 (pieci tūkstoši deviņdesmit četri euro 00 centi).

3. Noteikt nomaksas termiņu – 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā, nomaksas pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Uzdot Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā, nomaksas grafiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas galvenajam grāmatvedim.

7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums