73.§ Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:55

Izskatot G. M., personas kods: ***, adrese: ***, 2020.gada 23.novembra iesniegumu Nr.ADM/2020/3-14/224/IZN un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka(būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), uz zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei, 44.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemes gabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam, kā arī ņemot vērā Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas  2021.gada 27.jūlija lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) “Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pag., Balvu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”, 2020.gada 22.decembra Viļakas novada Domes lēmumu Nr.464 (protokols Nr.23, 28.&) „Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3882 002 0421, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”, un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2021.gada 19.maija atskaiti Nr.Z – 20/236,  2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt G. M., personas kods: ***, nekustamo īpašumu “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, kadastra numurs 3882 002 0421, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0404, platībā 0,3926 ha, saskaņā ar izkopējumu no Šķilbēnu pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR 1322,84 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro 84 centi).

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas galvenajam grāmatvedim

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums