75.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 14:51

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 28.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs, 43.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu, kā arī, ņemot vērā Balvu novada pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 daļas, 3,05 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus (Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 12.augusta sēdes protokols Nr.5, 14.§), 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 daļas, 3,05 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju A. M., personas kods: ***, adrese: ***.

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 daļas, 3,05 ha platībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām) zemes nomas līgumu ar A. M. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 (sešiem) gadiem.

3. Noteikt zemes nomas maksu EUR 210,45 (divi simti desmit euro, 45 centi) bez PVN gadā.

4. Nomnieks kompensē iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksas – EUR 70,18 (septiņdesmit eiro, 18 centi), t.sk., PVN (vienreizējs maksājums) par nomas zemesgabala novērtējumu. Minēto maksājumu veic līdz zemes nomas līguma noslēgšanai.

5. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā   Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).