77.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 14:53

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas un, ņemot vērā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, 2021.gada 20.jūlija izsoles rezultātus, (Balvu novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 20.jūlija sēdes protokols Nr.2, 1.§), 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22, Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 2498 (kadastra apzīmējums 3801 003 0394 001 022), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 24,7 m2 platībā un kopīpašuma 2525/59846 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0394 001) un zemes atbilstoši domājamajām daļām 0.0073 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0394) izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju A. J., personas kods: ***, adrese: ***, kurš iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 2212,00 (divi tūkstoši divi simti divpadsmit euro).

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

4.  Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).