82.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:54

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta V. Žuromska 2021. gada 23. jūlija atzinumu un 2020.gada 26. novembra Balvu novada domes lēmumu “Par  Balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.17,49.§), Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 10.augusta lēmumu (protokols Nr.4, 14.§), 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – vieglo automašīnu HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, reģistrācijas apliecības Nr. AF 0601228 izlaiduma gads 2007.
  2. Apstiprināt kustamās mantas sākumcenu 1560.00 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro 00 centi).
  3. Apstiprināt kustamās mantas, vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, izsoles noteikumus (Pielikums Nr.1).
  4. Uzdot organizēt izsoli Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

Pielikums