85.§ Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:52

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka  publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 2019.gada 27.jūnija Balvu novada Domes lēmumu „Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 46.§), Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 10.augusta lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) “Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, izsoles noteikumu saskaņošanu” nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti Nr. M – 21/45  un G. D., personas kods: ***, adrese: *** iesniegumu, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,5947 ha platībā, kadastra Nr.3846 006 0115 (kadastra apzīmējums 3846 006 0115) saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 1583,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs euro, 0 centi).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmi, Balvu pagastā, Balvu novadā, izsoles noteikumus (pielikumā).

4. Uzdot organizēt izsoli Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pielikums