86.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:52

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 2020.gada 24.septembra Balvu novada Domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu” (protokols Nr.14, 27.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 23.marta atskaiti Nr.D – 21/28, kā arī, ņemot vērā Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu (protokols Nr.1, 15.§) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 32,80 m2 platībā, ar kadastra numuru 3801 900 2501 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 019) un kopīpašuma 329/31075 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0021 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0390).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 3187,00 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 0 centi).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos Balvu novadā, izsoles noteikumus (Pielikumā).

4. Uzdot organizēt izsoli Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums