87.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:51

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, 2020.gada 27.februāra Balvu novada Domes lēmumu “Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu” (protokols Nr.3, 14.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 13.maija atskaiti Nr.D – 21/40, kā arī ņemot vērā Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu (protokols Nr.1, 16.§) “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no viesistabu dzīvokļa 29,3 m2 platībā, ar kadastra numuru 3801 900 2502 (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001 002) un kopīpašuma 3011/27035 domājamās daļas no dzīvojamā mājas (kadastra apzīmējums 3801 001 0367 001).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 1768,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 0 centi).

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos Balvu novadā, izsoles noteikumus (Pielikumā).

4. Uzdot organizēt izsoli Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums