89.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), iznomātājs organizē neapbūvēta zemesgabala apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un izsoles sākuma nomas maksu nosaka, ievērojot zemesgabala atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.,  Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 13.jūlija atskaiti,  2021.gada 4.jūnija Balvu novada pašvaldības Zemes gabalu iznomāšanas un zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 3.§), 2021.gada 10,augusta Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 11.§), kā arī V. D., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1.  Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Vectilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141, 0,5 ha platībā.

2.  Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, 0,5 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.  Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 44,00 (četrdesmit četri euro, 00 centi) gadā bez PVN.

4. Noteikt, ka nomnieks kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksas – EUR 93,17 (deviņdesmit trīs euro, septiņpadsmit centi), t. sk. PVN, kā vienreizēju maksājumu pirms zemes nomas līguma noslēgšanas.

5.  Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6.  Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

Pielikums