101.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:39

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6. punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), ņemot vērā sertificēta vērtētāja Jura Borska 2021.gada 16.jūnija atskaiti,  2021. gada 20. jūlija Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 2.§), kā arī J. V., personas kods: ***, adrese: ***, iesniegumu,  2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460, 0,62 ha platībā.

2. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, 0,62 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 128,00 (viens simts divdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā bez PVN.

4. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

Pielikums

Pielikums