103.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:37

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6. punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), Rugāju novada Domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr. 284 (protokols Nr. 19, 18. §) “Par nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu lauksaimniecības zemei”, 2021.gada 10.augusta Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 8.§), 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Lazdukalna pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383, 3,30 ha platībā.

2. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, 3,30 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).

3. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 56,00 (piecdesmit seši euro, 00 centi) gadā par 1 ha bez PVN.

4. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

Pielikums

Pielikums