105.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:27

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas apstiprināts ar Balvu novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), šādus grozījumus:

  1. papildināt 11.nodaļu “Noslēguma noteikumi” ar 1.6.1 un 11.1.6.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.1.6.1 darbiniekam tiek izmaksāts pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas sakarā ar smagu nelaimes gadījumu, kā arī pabalsts vienas minimālās algas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi;

11.1.6.2 vismaz vienu reizi gadā pašvaldība nodrošina darbinieka redzes pārbaudi, un, ja atklājas veselības problēmas, atmaksā redzes korekcijas līdzekli (brilles vai kontaktlēcas), ja tāds vajadzīgs darba pienākumu veikšanai, par summu, kas nepārsniedz EUR 50,00 gadā vai EUR 100,00 divos gados vienu reizi. Redzes pārbaudes izdevumus sedz darba devējs;”;

2. aizstāt trešā pielikuma “No Balvu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītāju amati” 8.punktā kolonnā “Amatu skaits” skaitli “0,8” ar skaitli “1”;

3. svītrot trešā pielikuma “No Balvu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītāju amati” 9.punktu.