106.§ Par Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Balvu novada Domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, kas nosaka, ka komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums, kā arī ņemot vērā 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta nolikumu “Balvu novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”;

2.2. Viļakas novada Domes 2013.gada 25.jūlija nolikumu “Viļakas novada Domes Iepirkumu komisijas nolikums”;

2.3. Baltinavas novada Domes 2018.gada 15.aprīļa nolikumu “Baltinavas novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”;

2.4. Rugāju novada Domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumu “Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”.

Pielikums