107.§ Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:28

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu, 2017.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 2.nodaļu, kurā noteikta pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtība, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

 

Komisijas priekšsēdētājs:
Sergejs MAKSIMOVS – Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Raivis BONDARS – VUGD Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Viļakas posteņa komandieris, kapteinis;
Sandra KAPTEINE – Balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumu;

 

 

Komisijas locekļi:
Laura KOŠĻEVA– VUGD Latgales reģiona brigādes Balvu daļas inspektore leitnante;
Daina TUTIŅA – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore;
Sarmīte ANDRUKELE – SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” galvenā ārste;
Evita KUPČA – Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe;
Silvija LAZDIŅA – Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja vietniece;
Agris BOLDĀNS – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa priekšnieks;
Rita KRAVALE – Balvu novada pašvaldības policijas priekšniece;
Mareks ĻAHNOVIČS – Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks; (robežkontroles un migrācijas jautājumos), pulkvežleitnants;
Dainis LAICĀNS – Zemessardzes 31.Kājinieku bataljona seržants;
Guna ZAČESTE – Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas vecākā mežzine;
Andis LOČMELIS – AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Balvu tīklu nodaļas vadītājs;
Rudīte KRŪMIŅA – Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Balvu komitejas priekšsēdētāja;
Aivars PUGEJS – Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” komunālais inženieris;
Uldis MATISĀNS – Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” Balvu nodaļas vadītājs.